Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 10 Sierpnia 2017
Wkrótce ruszają konkursy na „Lokalne działania integracyjne społeczności”
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wkrótce rozpocznie nabór wniosków w konkursach na „Lokalne działania integracyjne społeczności” w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020 (na 2017 rok). W konkursach mogą wziąć udział wszystkie podmioty, w tym organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy. Ogólna pula dostępnych środków to ok 9,8 mln zł.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na „Lokalne działania integracyjne społeczności” w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020 na 2017 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje rozpoczęcie naboru wniosków dla:W konkursach mogą wziąć udział wszystkie podmioty (w tym organizacje pozarządowe) działające w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

1) W ramach konkursu 11.2.5 można otrzymać dofinansowanie na:

- Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:

  • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
  • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
  • udział w rodzinnych piknikach,
  • wspieranie rodzin w ich środowiskach (w szczególności przez usługi streetworkera i animatora),
  • poradnictwo prawne, psychologiczne, obywatelskie i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 606 169,29 zł

2) W ramach konkursu 11.1.3 można otrzymać dofinansowanie na:

- Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 187 428,83 zł.


UWAGA SZKOLENIE!

W dniach  17-18 sierpnia 2017 r. w Hotelu Rydzewski w Ełku odbędzie się bezpłatne szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020? Szkolenie dla początkujących”

Więcej informacji na temat szkolenia na: www.rpo.warmia.mazury.pl