Aktualności

Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 06 Grudnia 2017
Zapraszamy na drugie spotkanie ws. Polityki Funkcjonalnej Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej

Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz serdecznie zaprasza ełckie organizacje pozarządowe działające w obszarach społecznych do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, które będzie poświęcone opracowaniu polityki funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.


Podczas spotkania autorzy opracowania, w tym projektant przekażą Państwu szczegóły dotyczące zakresu merytorycznego dokumentu, zostaną zaprezentowane funkcje pomieszczeń rekomendowane do wprowadzenia do obiektu.

Zależy nam na wzbudzeniu dyskusji dotyczącej funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji oraz omówieniu w sposób szczegółowy Państwa potrzeb i planów związanych z zaangażowaniem się w rozwój tej kreatywnej przestrzeni.

Data i miejsce organizacji spotkania: 11 grudnia 2017 r., godz. 14:00, mała sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ełku


Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS), zlokalizowane w Śródmieściu stanie się sercem i siedzibą działalności związanej z ożywieniem zarówno tym społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym miasta. W ECRS będą realizowane działania z zakresu ekonomii społecznej oraz powstanie młodzieżowy klub integracji społecznej. Utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będzie fundamentem procesu rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.

W zrewitalizowanym budynku swoją siedzibę znajdą m. in. organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ekonomii społecznej, streetworkerzy (pedagodzy ulicy), animatorzy społeczni, osoby związane ze światem kultury i sztuki realizujące działania na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Ważnym jest aby ECRS integrował mieszkańców, był atrakcyjnym i nowoczesnym odnośnikiem na mapie miasta Ełku, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji społecznych, kulturalnych i rozrywkowych.Jednym z elementów funkcjonowania ECRS będą również usługi postrehabilitacyjne, których realizatorem będzie organizacja pozarządowa. Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie leczenia, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych. Działania te realizowane w formie rocznych programów, w miejscach, w których uczestnicy procesu mogą zamieszkać i czuć się bezpiecznie.

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej będą świadczone również usługi ekonomii społecznej, tj. takie, które aktywizują zawodowo i społecznie osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pod względem zawodowym, finansowym itp. W budynku zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. w zakresie świadczenia usług porządkowych i sprzątających, w zakresie obsługi miejsc noclegowych, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych a także w zakresie gastronomii.

ECRS powstanie w budynku, na którego remont i adaptację pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis (konkurs nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16).Grupa docelowa – użytkownicy Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej:

  • mieszkańcy miasta Ełk, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji „Śródmieście”,
  • organizacje pozarządowe działające w obszarze społecznym,
  • turyści, osoby przyjezdne, które w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej będą mogły skorzystać z usług pracowni gastronomicznej oraz pracowni obsługującej imprezy i wydarzenia kulturalne,
  • uczestnicy projektów realizowanych w ECRS (Uczestnicy projektu „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (schemat A), Uczestnicy projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (schemat A),
  • streetworkerzy (pedagodzy ulicy) oraz animatorzy społeczni.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu: Paulina Omilianowicz - 87 73 26 142, p.omilianowicz@um.elk.pl

Działania realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację", współfinansowanego ze środków unijnych.