Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 20 Września 2018
39 tys. zł dla ełckiego MOPSu na realizację programu „Rodzina-dobre relacje”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał blisko 39 tys. zł dotacji na realizację projektu „Rodzina-dobre relacje”. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa specjalistycznego, wsparcia asystenta rodziny oraz z zajęć ruchowych z elementami samoobrony. Zadanie będzie realizowane do końca grudnia 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku dotację w wysokości 39 tys. zł na realizację projektu „Rodzina-dobre relacje” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018.

Główne założenia projektu:

 • stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy

 • uzyskanie świadomości do pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych

W projekcie mogą wziąć udział:

 • osoby zamieszkałe na terenie Ełku

 • osoby starsze i niepełnosprawne

 • specjaliści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, policjanci, nauczyciele, przedstawiciele ochrony zdrowia)

 • dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli na terenie miasta Ełk

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Ełk

 • osoby doświadczające przemocy

 • osoby stosujące przemoc

 • osoby doznające przemocy w rodzinie i rodziny, w których jest lub była prowadzona procedura „Niebieska Karta”

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 • poradnictwo specjalistyczne (psychologa, radcy prawnego, terapeuty /specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologa specjalizującego się w leczeniu traumy)

 • wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego

 • grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

 • szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy

 • choreoterapia – terapia tańcem i ruchem, zajęcia z elementami samoobrony

 • zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia rozwojowe

Łączna wartość projektu to 57 810 zł, w tym:

 • 39 tys. zł – pozyskane dofinansowanie

 • ok. 19 tys. zł – wkład własny

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2018 r.

Więcej informacji na: www.mopselk.naszops.pl