Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 22 Maja 2020
Konsultujesz-decydujesz!
Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje społeczne pięciu projektów uchwał Rady Miasta Ełku. Konsultacje potrwają od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r.Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych mieszkańców Ełku na temat następujących projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
  3. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  4. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku.
  5. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć  mieszkańcy Ełku


Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

a) przekazanie Prezydentowi wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby formularza konsultacyjnego z opinią do projektu w okresie trwania konsultacji;

b) przekazanie opinii przy pomocy narzędzi teleinformatycznych (ankieta internetowa) w okresie trwania konsultacji, link do ankiety: 

https://forms.gle/ixJWVitYPftUQ5Do7

 

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

Informacje o konsultacjach i dokumentacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl. Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do współpracy!