Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
EGO. Konsultacje społeczne strategii i prognozy

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020–2030". Okres konsultacji: 29 czerwca - 19 lipca 2020 r.Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

„Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020–2030’ dla którego została opracowana „Prognoza”

                       I.      Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ul. Małeckich  3/28, 19-300 Ełk w okresie trwania konsultacji. Ponadto zostały podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/251/Ogloszenia_i_komunikaty/ 

                     II.      Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków. 

                    III.      Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 czerwca do 19 lipca 2020 r. w jednej z następujących form:

·        w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, ul. Małeckich 3/28, 19-300 Ełk,

·        za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: m.juchniewicz@um.elk.pl.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

                   IV.      Organ właściwy do rozpatrywania uwag i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

 Tomasz Andrukiewicz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana