Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 16 Października 2020
XXII Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 21 października 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Żłobka z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki’ przy ul. Jana Kilińskiego 48 w Ełku i jego likwidacji oraz utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Pięknej 20 w Ełku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz nadania jej statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ełku (projekt radnych)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ełku.  (projekt radnych)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (projekt obywateli)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności. (projekt  Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska - Lewica”)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt Klubu Radnych PiS.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Działamy i wspieramy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda.
22. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
24. Raport z konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2020 - 2022. ”
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2020 – 2022.
26. Raport z konsultacji społecznych zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ul. gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4/ 1687/5, 1687/6.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Zatorze Północ”.
28. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2020 roku.
29. Raport  za rok 2019 z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2019 – 2023”.
30. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
31. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.
32. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Oświadczenia i wolne wnioski.
35. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.