Aktualności

Autor: M.N/B.N | Data wpisu: 11 Stycznia 2021
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Lazurowa”
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lazurowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona dyskusja przy użyciu środków komunikacji zdalnej.

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie się mailowo (b.nartowicz@um.elk.pl) lub telefonicznie: (87) 73 26 152, w terminie od dnia 5 stycznia do dnia 12 stycznia (do godz. 9.00) o udostępnienie linku do wideokonferencji

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest do publicznego wglądu od 21 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 152 i mailowo: b.nartowicz@um.elk.pl.

W Urzędzie Miasta Ełku można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto projekt planu miejscowego do wglądu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji, pod linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/310/Miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego__E2_80_93_w_trakcie_realizacji/   

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi do projektu planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2020 poz 293 z późn. zm) wraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.