Ogłoszenia - Planowanie przestrzenne

Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 5 marca 2021 roku o godz. 1 1 .00 przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk-Sikorskiego, Gdańska"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Sikorskiego, Gdańska”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 25 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z...
Więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 1 2 lutego 2021 roku o godz. 1 1 .00 przy użyciu środków komunikacji...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Lazurowa"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Lazurowa”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 12 lutego 2021 roku o godz. 11.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk-Sikorskiego, Gdańska"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk- Sikorskiego, Gdańska”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 10 lutego 2021 roku o godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby...
Więcej