Ogłoszenia

Zgłoś propozycję projektu w ramach ZIT bis Ełk
Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku, obejmujący swym zasięgiem Miasto Ełk i Gminę Ełk, ma zarezerwowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 środki na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2017 r. będzie ogłoszonych jeszcze 7 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu ZIT bis Ełk, a w 2018 r. wstępnie planowanych jest 6 konkursów. W celu poznania potencjalnego zainteresowania ww. środkami, Związek ZIT MOF Ełk prosi o przekazanie informacji od ewentualnych beneficjentów o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ZIT bis Ełk. Szczegółowe informacje, w tym zestawienie przyszłych konkursów i możliwe do sfinansowania typy działań, znajdują się pod poniższym linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10045/4777/Zglaszanie_propozycjii_projektow_w_ramach_ZIT_bis_Elk/

Od 2018 r. planowane jest rozszerzenie poddziałań z osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne o następujące typy projektów:

·         rozszerzenie Poddziałania 11.1.3 o wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym;

·         rozszerzenie Poddziałania 11.2.5 o realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin.

Planowane do złożenia w 2018 r. przedsięwzięcia z zakresu włączenia społecznego należy przygotowywać z uwzględnieniem ww. zmian.

Kategorie ogłoszeń: