Ogłoszenia

PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, oferuje do 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Program skierowany do firm działających w średnich miastach.PARP jest agencją rządową od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Wszystkie informacje na temat działania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

·         info@parp.gov.pl

·         tel.: 801 33 22 02, 22 432 89 91-3

Kategorie ogłoszeń: