Ogłoszenia

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 4.4.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku –ZIT bis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nr konkursu: RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:
11 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/


Kategorie ogłoszeń: