Ogłoszenia

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.1.3 RPO

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. Projekt powinien wynikać z w „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016−2023”. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w programie.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  1 grudnia 2017 r. – 12 stycznia 2018 r.

Ogólna pula środków: 4 181 811,29 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Kategorie ogłoszeń: