Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku”. Konsultacje potrwają od 20 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miasta Ełku, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

Uwagi, wnioski i opinie od zainteresowanych organizacji do projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku” można będzie zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie z datą wpływu po 12 stycznia 2018 roku nie będą rozpatrywane.

Projekt „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku” i formularz konsultacyjny dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10069/Program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_be...

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pok. Nr 244.

Kategorie ogłoszeń: