Ogłoszenia

Ankieta do opracowania Programu Opieki mad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2019-2022
Zapraszamy do wypełnienia ankiety związanej z opracowywaniem Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2019-2022.


Informacje uzyskane z pośrednictwem ankiety pomogą w wyznaczeniu kierunków opieki nad ełckimi zabytkami w tworzonym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2019-2022.

Program służyć ma m.in. pomocy w aktywnym zarządzaniu zasobem kulturowym Miasta Ełku, poprawie stanu zabytków i zwiększeniu ich atrakcyjności dla mieszkańców i turystów, pobudzeniu w lokalnej społeczności świadomości wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia wartości i wspólnych korzeni.