Ogłoszenia

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/18).

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  3 września – 9 października 2018 r.
Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
(zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem: