Ogłoszenia

Konsultacje społeczne
Prezydent Miasta zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 (GPOnZ), które rozpoczną się 12 października 2018 r. i potrwają do 31 października 2018 r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 jest dokumentem określającym kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu GPOnZ. Konsultacje społeczne dotyczą Miasta Ełk i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 12 października 2018 r. do 31 października 2018 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 25 października br. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. W każdą środę w godz. 15.30-16.30 w budynku przy ul. Piłsudskiego 6, piętro I, pok. 101 w czasie trwania konsultacji podczas dyżuru możliwe będzie przekazanie opinii bezpośrednio pracownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pok. nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 131, e-mail: a.wielgat@um.elk.pl

Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


Projekt GPOnZ oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne są na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10042/5540/Konsultacje_spoleczne_Programu_Opieki_nad_Zabytkami_Miasta_Elk_na_lata_2019-2022/