Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030”.
Prezydent Miasta Ełku informuje o przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030” stanowiącego aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013 – 2022”.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016)

informuje o

1.       Przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019  – 2030” stanowiącego aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013 – 2022” zwanego dalej Planem transportowym.

2.       Możliwości zapoznania się z projektem Planu transportowego, który jest wyłożony do wglądu:

  • w formie drukowanej w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 244,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku pod adresem: www.elk.pl w zakładce „Ogłoszenia”,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl w zakładce „Strategie, raporty, opracowania” –  podzakładka  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy”.


Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje do projektu Planu transportowego można wnosić w trakcie trwania konsultacji społecznych w terminie od 5 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r.

Konsultacje dotyczą miasta Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta.


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w sposób bezpośredni i pośredni poprzez:

1)      przekazanie Prezydentowi Miasta Ełku pocztą tradycyjną wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego z opinią do projektu w czasie trwania konsultacji, na adres Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,

2)      przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego (skan) na adres e-mail: m.ostrowska@um.elk.pl, w czasie trwania konsultacji,

3)      przekazanie opinii bezpośrednio w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 244 w godzinach pracy urzędu, w czasie trwania konsultacji lub podczas dyżuru w każdy czwartek w godz. 15:3– 16:00, w czasie trwania konsultacji.

 

Formularz konsultacyjny http://www.elk.pl/files/multimedia/files/7e3a27aaa8647217990fbe72f20d798d.pdf dostępny jest wraz z wyłożonym projektem Planu transportowego.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje z datą wpływu po 25 stycznia 2019 roku nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków, opinii i rekomendacji jest Prezydent Miasta Ełku.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 4 stycznia 2019 r. na okres 21 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej  Urzędu Miasta Ełku: www.elk.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku.


Projekt planu transportowego, formularz konsultacyjny oraz zarządzenie nr 29.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 27 grudnia 2018 r. dostępne są w BIP Urzędu Miasta Ełku: