Ogłoszenia

Powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku

W dniu 27 lutego 2019 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr IV.34.2019, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – SP nr 5”.

 Uchwałą został objęty obszar o powierzchni ok. 3,57 ha, położony w sąsiedztwie wód jeziora Ełckiego, kompleksu Szkoły Podstawowej nr 5, ulic św. Wojciecha i św. M. M. Kolbego oraz plaży miejskiej, stanowiący działki o nr ewid.: 3688/1, 3827/57, 3827/58, 3827/70, 3827/100 oraz część działek o nr ewid. 3688/5 i 3827/101. Obszar opracowania obejmuje teren, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany Ełk – os. Jeziorna, uchwalony 23 maja 2006 roku. Celem opracowania planu jest uporządkowanie dotychczasowego oraz ustalenie nowego przeznaczenia dla  poszczególnych terenów. Granice obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


Załączniki

uchwała i załącznik graficzny (PDF, 3 MiB)