Ogłoszenia

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 2517/1 i 1325/67 o łącznej pow. 0,0016 ha, przeznaczoną pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą.

 

Cena wywoławcza wynosi 2.160,00  zł netto (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych), w tym:

- cena wywoławcza własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w kwocie 1.360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100);

- cena wywoławcza służebności gruntowej w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).           

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

1) wniosą wadium w kwocie 400,00 zł brutto, w terminie do dnia  11 grudnia 2019 r.:

    a/ w pieniądzu,  na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,

     b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do           

     obrotu publicznego  poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).

2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.

  Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 62 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.