Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie  9.00 w systemie online. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja  Prezydenta Miasta o przyznanych laurach (nagrodach i wyróżnieniach) dla najlepszych sportowców, trenerów i klubów za 2019 rok.

4. Jezioro Ełckie – omówienie działań podjętych w celu oczyszczania akwenu i jego rozwoju.

5. Funkcjonowanie Informacji Turystycznej w Ełku – usytuowanie lokalowe, dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych.

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście – formy wypoczynku oraz źródła finansowania.

7. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2019 rok.

8. Turystyka w Ełku -działania podjęte przez samorząd i organizacje pozarządowe w 2019 roku i plany na przyszłość.

9. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku