Ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Sikorskiego, Gdańska”

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona dyskusja przy użyciu środków komunikacji zdalnej.

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie się mailowo (s.kosinska@um.elk.pl) lub telefonicznie: (87) 73 26 153, w terminie między 11-15 stycznia (do godz. 9.00 w dniu dyskusji) o udostępnienie linku do wideokonferencji.

Projekt planu miejscowego "Ełk- Sikorskiego, Gdańska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w od 4 stycznia 2021 roku do 1 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232 (po telefonicznym umówieniu się). Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 153 i mailowo: s.kosinska@um.elk.pl.

W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto wyłożony projekt planu miejscowego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/310/Miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego__E2_80_93_w_trakcie_realizacji/

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku. Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 15 marca 2021 roku w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2020 poz 293 z późn. zm).