Ogłoszenia

Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Urząd Miasta Ełku ogłasza nabór propozycji projektów do „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją tego dokumentu. Zgłaszać można wyłącznie projekty społeczne (nieinwestycyjne), skierowane do mieszkańców rewitalizowanego obszaru śródmieścia Ełku. Nabór trwa do 15 września 2017 r.

Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”:

·         zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności lokalnych;

·         działania skierowane do seniorów oraz dzieci i młodzieży - rozwój form wypoczynku, spędzania czasu wolnego, dostępu do sportu, kultury i edukacji, profilaktyki i usług zdrowotnych oraz inne działania zwiększające aktywność i integrację tych grup społecznych;

·         podnoszenie wiedzy i świadomości nt. gospodarowania przestrzenią miejską i dbania o nią
(np. wykorzystywanie przestrzeni publicznych pod inicjatywy społeczności, ochrona przed zawłaszczeniem, zanieczyszczaniem i dewastowaniem, zrównoważone wykorzystanie zieleni miejskiej, zaangażowanie społeczności w planowanie inwestycji miejskich, podnoszenie estetyki);

·         zwiększanie świadomości ekologicznej (zieleń miejska, jakość powietrza, czystość wód i inne zagadnienia prowadzące do poprawy jakości środowiska w centrum miasta);

·         społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – działania ukierunkowane na nawiązanie i poprawę relacji przedsiębiorców ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi (udział w życiu społeczności lokalnej, wspieranie lokalnych instytucji i osób, współpraca z lokalnymi organizacjami, udział w kampaniach społecznych i in.); wzrost świadomości społecznej konsumentów, zwiększenie zaufania i lojalności konsumentów; podnoszenie standardów postępowania i wizerunku firmy wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) itp.;

·         wsparcie osób bezdomnych.

Umieszczenie danego projektu w programie rewitalizacji może ułatwić wnioskodawcy ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nabór propozycji projektów do „Programu Rewitalizacji Ełku” potrwa do 15 września 2017 r.

Więcej informacji, w tym fiszka projektu do pobrania, na:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/4721/Nabor_propozycji_projektow_do__E2_80_9EProgramu_Rewitalizacji_Elku_na_lata_2016-2023_E2_80_9D/

Kategorie ogłoszeń: