Zaproszenie przedstawicieli biznesu do udziału w pracach Komitetu Sterującego ZIT

Data: 18 Września 2020
Zaproszenie przedstawicieli biznesu do udziału w pracach Komitetu Sterującego ZIT

zd

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, zaprasza przedstawicieli firm oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu obu gmin do zgłaszania kandydatur na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego ZIT. W skład Komitetu wejdą 3 przedstawiciele Miasta Ełk, 2 przedstawicieli Gminy Ełk, 1 przedstawiciel Powiatu Ełckiego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 1 przedstawiciel biznesu oraz Prezydent Ełku jako przewodniczący.Miasto Ełk i Gmina Ełk otrzymały specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości niemal 19 mln euro na realizację zintegrowanych projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej, modernizacji infrastruktury drogowej, rewitalizacji przestrzeni publicznych i budynków, aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawy dostępności i jakości usług społecznych, wsparcia działalności instytucji kultury. Udział w pracach Komitetu Sterującego ZIT daje możliwość wpływu na wybór projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach tych środków.

Do najważniejszych zadań Komitetu będzie należało:

  • ocena strategiczna projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej,
  • opiniowanie harmonogramu ogłaszania konkursów i dokumentów konkursowych,
  • ogólny nadzór na realizacją Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025 określającą zasady realizacji ZIT w MOF Ełk, udział w zarządzaniu strategią, monitoringu
    i aktualizacji.

Kryteria, które muszą spełniać kandydaci na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego:

  • doświadczenie w działalności w sektorze biznesowym na rzecz MOF Ełk;
  • doświadczenie w obszarze dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WiM 2014-2020 m.in. infrastruktura i działalność badawczo-rozwojowa, przygotowywanie terenów inwestycyjnych, promocja gospodarcza, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych, wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój produktów i usług w oparciu o te technologie, podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników;
  • uzyskanie poparcia co najmniej 5 innych podmiotów z terenu MOF Ełk z sektora biznesowego.

Przedstawiciel biznesu zostanie wybrany przez pozostałych członków Komitetu Sterującego (mianowanych przez Miasto Ełk, Gminę Ełk i Powiat Ełcki) w głosowaniu tajnym na podstawie zgłoszonych kandydatur. Członkiem Komitetu zostanie kandydat, który otrzyma w głosowaniu największą liczbę głosów. Kadencja członka i zastępcy trwa 2 lata.

Każdy podmiot może wskazać tylko po jednym kandydacie na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego ZIT. Posiedzenia Komitetu będą odbywały się w Ełku. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu Sterującego ZIT należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz jego przesłanie w formie skanu na adres a.lemieszonek@um.elk.pl bądź złożenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres:

Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
pokój 114 (Sekretariat)

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 22.05.2015 r. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, osoba do kontaktu: Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.