WAŻNE DLA EŁCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Data: 18 Czerwca 2019
WAŻNE DLA EŁCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

18 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zgodnie z jej wymogami tylko do 17 października przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na już funkcjonujące na terenie miasta Ełku obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. 

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia do Urzędu Miasta Ełku występuje przedsiębiorca będący właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu. Wniosek musi zawierać takie dane, jak: nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz adres wykonywania działalności, numer w rejestrze przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej, wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej, wskazanie nieruchomości, na której znajduje się obiekt wraz z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, a także informacje o maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami oraz informację o branży sprzedaży i rodzaju świadczonych usług. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się również zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpis z rejestru przedsiębiorców.

W oparciu o wniosek zawierający powyższe dane Prezydent Miasta Ełku, jako organ zezwalający, wydaje zezwolenie na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 cytowanej Ustawy - przez wielkopowierzchniowy obiekt handlowy rozumie się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.
Bardziej szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Ełku (pokój nr 32, tel. 087 610 20 59 w. 232). Pełny tekst przytaczanej Ustawy odnaleźć można w Dzienniku Ustaw Nr 127, poz. 880.