Nowe możliwości inwestowania w Ełku

Data: 18 Czerwca 2019
Nowe możliwości inwestowania w Ełku

Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz dnia 30 lipca b.r. podpisał porozumienie z Gminą Ełk oraz Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie wspólnej realizacji projektu „Regionalny Park Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, który ma polegać na przygotowaniu terenu o powierzchni około 110 ha leżącego na terenie Miasta Ełk i Gminy Ełk pod inwestycje. Teren Regionalnego Parku Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje 18 ha w obrębie planowanego Techno – Parku. 

Projekt “Regionalny Park Suwalskiej Strefy Ekonomicznej” wpisuje się w strategię województwa warmińsko - mazurskiego i uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz ma szansę na wsparcie ze środków regionalnych i pomocowych Unii Europejskiej.

Regionalny Park jest szansą na pozyskiwanie inwestorów, poprawę funkcjonowania i rozwoju firm oraz wzrost konkurencyjności podregionu ełckiego. 

Podregion ełcki charakteryzuje się najbardziej dramatyczną sytuacją społeczno - ekonomiczną, którą cechuje wysoki wskaźnik bezrobocia, niski poziom PKB, oraz mało zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Tworzenie nowych obszarów rozwojowych w Mieście Ełk oraz Gminie Ełk oraz ich przygotowywanie i uzbrajanie w znaczący sposób wpłynie na rozwój obu samorządów i wzrost konkurencyjności regionu i przedsiębiorstw a także wpłynie na wzrost zatrudnienia. 

Wniosek w sprawie utworzenia Regionalnego Parku Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w północno - wschodniej części Polski został skierowany do Ministra Gospodarki - Piotra Grzegorza Woźniaka.