Data: 18 Września 2020
Ełk miastem przyjaznym atmosferze!

IMG_076719 stycznia w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się konferencja przedstawiająca prace nad aktualizacją dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP)".
Od 2010 roku Ełk jest członkiem tzw. Porozumienia Burmistrzów, firmowanego przez Komisję Europejską. Jest to zrzeszenie gmin, które chcą realizować cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym. W 2013 roku, na bazie działań Porozumienia Burmistrzów, w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które są zbieżne z nową perspektywą finansową UE w latach 2014-2020.

Gminy, które mają Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, mogą pozyskać pieniądze unijne m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Istotne jest, że projekty mają być wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym. Zatem odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów ma bardzo duże znaczenie. Samorząd ełcki bardzo starannie przygotował dokument, wyznaczając cele strategiczne i szczegółowe, a co za tym idzie wizję gospodarki niskoemisyjnej miasta. Podstawą opracowania planu było wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym, biorąc pod uwagę budynki publiczne i mieszkalne, transport, oświetlenie uliczne oraz usługi.

NIEKTÓRE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z REDUKCJĄ EMISJI CO2 DO 2020 ROKU:
* modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz ośmiu budynków szkolnych na terenie miasta;
* kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego;
* termomodernizacja budynków mieszkalnych w całym mieście;
* poprawa samowystarczalności energetycznej ełckich instytucji, ciepłowni i oczyszczalni;
* podłączenie kolejnych budynków jednorodzinnych do sieci cieplnej;
* stworzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem i oświetleniem miejskim;
* wsparcie w dostępie do gazu ziemnego;
* modernizacja ulic Suwalskiej, Wojska Polskiego, Kolonii i Kilińskiego;
* budowa tzw. małej obwodnicy na przedłużeniu ul. Norwida, która usprawni ruch samochodowy w mieście;
* budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, który wpłynąłby na zmniejszenie używania samochodów;
* rozbudowa sieci ścieżek rowerowych;
* zmniejszenie emisji spalin z autobusów miejskich, poprzez wymianę na autobusy z napędem ekologicznym.

Projekt „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP)"otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

cig_loga