Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data: 19 Września 2020
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

zdj_7_spotk_29082014

Projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowany wspólnie przez Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiat Ełcki, powoli wkracza w swoją fazę końcową.Kończy się proces opracowywania kolejnych dwóch dokumentów: „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” i „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Prognoza przedstawia stan środowiska naturalnego w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym oraz analizuje wpływ działań zaplanowanych do realizacji w Strategii na powietrze atmosferyczne i klimat, wody, krajobraz, gleby, jak również na zdrowie człowieka czy dziedzictwo kulturowe obszaru.

Koncepcja natomiast ma na celu stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu rozmieszczenia funkcji, zapewniających zrównoważony rozwój i sprawną koordynację polityki przestrzennej dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument opisuje warunki występujące w EOF pod względem struktury przestrzennej, jakości życia, systemu komunikacji i infrastruktury technicznej czy turystyki i dziedzictwa kultury, a w drugiej części wskazuje wizję i kierunki rozwoju przestrzennego obszaru.

Oba dokumenty zostaną poddane konsultacjom społecznym, na które już teraz zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Dokładne terminy spotkań konsultacyjnych zostaną podane wkrótce – prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronach internetowych partnerów biorących udział w projekcie.

Ostatnim dokumentem opracowanym w ramach projektu będzie dokumentacja techniczna dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w ełckim obszarze funkcjonalnym”, w której zawarte zostaną propozycje rozwiązań związanych z termomodernizacją kilkunastu budynków zarządzanych przez partnerów projektu.

Projekt zakończy się konferencją podsumowującą w marcu 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT