Zakończenie projektu „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”

Data: 19 Września 2020
Zakończenie projektu „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”

logo_Elk_Tu_WracamZ dniem 31.12.2013 r. zakończyła się realizacja wspólnego dla Mazur i Suwalszczyzny (obszaru EGO SA) projektu pn. Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.


Projekt połączył samorządowców i pracowników organizacji pozarządowych z Krainy Pięciu Miast we wspólnym dążeniu do wypracowania silnej marki i rozwoju turystyki na tym obszarze. Wraz z Miastem Ełk projekt realizowali przedstawiciele Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Gminy Miasta Augustów, Gminy Gołdap, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

W trakcie projektu kilkaset osób z Mazur i Suwalszczyzny miało okazję do inspirujących spotkań i współpracy w dziedzinie rozwoju ważnej dla tego obszaru turystyki, promocji oraz przygotowania ciekawej prezentacji oferty całorocznej przy współpracy z twórcami i ludźmi kreatywnymi z tego obszaru.

Jedną z ważniejszych inicjatyw było utworzenie Centrum Tradycji, Inspiracji i Kreacji (CeTIK), które prowadziło całe spektrum działań skierowanych do wszystkich odbiorców projektu:
• kwaterodawców wiejskich,
• przedsiębiorców, w tym rzemieślników,
• wytwórców,
• osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w sektorze kreatywnym.

Oprócz szkoleń i warsztatów, praktyki zawodowej i coachingu, CeTIK było miejscem spotkań interdyscyplinarnych wszystkich grup odbiorców projektu oraz organizowania akcji upowszechniających. W ciągu ostatniego roku przeprowadzono m.in. 12 warsztatów prezentacji i inspiracji skierowanych do wszystkich odbiorców projektu, gdzie oprócz wzajemnego poznawania oferty i potencjału odbiorców projektu, zostały zaplanowane scenariusze programu artystycznego w postaci oferty mogącej wzbogacić produkty turystyczne obszaru. Warsztaty i akcje upowszechniające były transmitowane w mediach internetowych, przez co przyczyniły się także do szerokiej promocji projektu i rozpowszechniania rezultatów w jego końcowej fazie.

W dokumencie dotyczącym propozycji wzornictwa, koncepcji i biznesplanu dla biznesu pamiątkarskiego oraz skutecznej sieci sprzedaży pamiątek marki „Made in Suwalszczyzna-Mazury" wskazano potrzebę stworzenia na obszarze Mazur i Suwalszczyzny jednego, bądź dwóch centrów dla marki „Made in Suwalszczyzna-Mazury", będących ostoją twórców, miejscem promocji i animacji turystycznej, przestrzenią do działalności kreatywnej, a także edukacji i wsparcia logistycznego dla rozwoju pamiątkarstwa i działalności wytwórczej.
W tym celu zostały utworzone cztery strefy/pracownie dla sektorów kreatywnych:
• studio intermedialne z wyposażeniem i oprogramowaniem do nagrywania i obróbki cyfrowych materiałów promocyjnych (m.in. kamery, aparat fotograficzny, komputer, oprogramowanie);
• pracownia tradycyjnego rzemiosła drewnianego i zdobnictwa z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia szkoleń i warsztatów, praktyki zawodowej i coachingu w tym zakresie;
• pracownia pamiątek regionalnych na bazie tkanin i różnych technik dekoracyjnych z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia szkoleń i warsztatów, praktyki zawodowej i coachingu w tym zakresie;
• strefa kultury i sztuki niematerialnej (performance).

Uczestnicy Turystycznej Sieci Współpracy – „Klaster Suwalszczyzna Mazury" mogą efektywnie korzystać dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości i promocji swoich działań z narzędzi powstałych na bazie nowoczesnych technologii i technik komunikacji marketingowej wypracowanych w ramach rezultatów projektu. Chodzi tu o internetową platformę współpracy, stronę internetową – www.krainajacwingow.pl, innowacyjny planer turystyczny – www.planer.turystyka.pl, a także możliwość dystrybucji internetowej swoich produktów z wykorzystaniem sklepu internetowego – www.handmade.sklep.pl.

Bardzo cennym rezultatem projektu jest także podjęcie, bądź zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, twórcami z sektora kreatywnego, jednostkami otoczenia biznesu, placówkami edukacyjnymi i samorządami. Wspólnie wypracowano i zaproponowano szereg ważnych rozwiązań do włączenia w nurt polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i krajowym. W tym zakresie skierowano m.in. do parlamentarzystów, Sejmu RP propozycje zmian legislacyjnych dotyczących możliwości przetwarzania i sprzedaży bezpośredniej żywności przez rolników oraz innych rodzinnych wytwórców.

Wspólny głos społeczności lokalnej, przedsiębiorców, samorządów i jednostek otoczenia biznesu, zintegrowanej w ramach Turystycznej Sieci Współpracy – „Klastra Suwalszczyzna Mazury" przyczyni się do zwrócenia uwagi na najwyższym szczeblu na konieczność podjęcia wysiłku w zakresie uregulowań prawnych, które będą bardziej przejrzyste, spójne i wpłyną na efektywnie na rozwój przedsiębiorczości na takich terenach jak Suwalszczyzna i Mazur.

baner_parpm-900x226