Zakończono realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”

Data: 18 Września 2020
Zakończono realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”

zd

Projekt był bezpośrednią kontynuacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”W wyniku realizacji projektu 4000 osób uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym z terenów wiejskich – 20 osób. Do szerokopasmowego Internetu zostało podłączonych 27 jednostek publicznych. W ramach projektu wybudowano 9 km sieci Internetu szerokopasmowego.

 
Rozbudowa sieci szerokopasmowej umożliwi świadczenie usług sprawnej transmisji danych, obrazu i dźwięku. Sieć ta stanowi strukturę teleinformatyczną niezależną od sieci operatorów publicznych działających na terenie miasta, do której podłączone są takie jednostki jak: szkoły podstawowe, gimnazja czy szkoły średnie.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się m. in. do:

- wzrostu dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku, jednostek organizacyjnych oraz ich serwisów informacyjnych

- wzrostu poziomu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie sieci szerokopasmowej do rozbudowy systemu monitoringu na terenie miasta

- likwidację barier w dostępie do Internetu na obszarze miasta i regionu objętego projektem

- stymulację działań w zakresie wykorzystania Internetu dla potrzeb aktywizacji zawodowej mieszkańców

- połączenia jednostek samorządowych wspólną siecią umożliwiającą efektywne zarządzanie i redukcję kosztów funkcjonowania

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa nr 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Nr działania 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 

Całkowita wartość projektu - 4 060 043,49 zł

kwota dofinansowania z EFRR – 3 441 991,29 zł

wkład własny Miasta wyniósł – 618 052,20 zł

logo1

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"


warmia_mazury_LOGO_KOLO_RGB