Przebudowa skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego.

Data: 22 Września 2020
Przebudowa skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego.

zdRozpoczęła się realizacja projektu pt. „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie. Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasto Ełk w partnerstwie z Administracją Gminy Miasta Alytus. Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2014 r.


Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku i Alytusa poprzez zagospodarowanie terenów w miastach Ełk i Alytus, opracowanie Międzynarodowej Strategii Rozwoju Turystyki Ełku i Alytusa oraz realizacja innych działań zaplanowanych w ramach projektu (m.in. organizacja wizyty studyjnej, konferencja przedstawiająca osiągnięte rezultaty, a także wydanie książki z mapami i atrakcjami turystycznymi promującej oba miasta).

W ramach przedsięwzięcia nastąpi modernizacja obiektów turystycznych co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej regionów i wzrostowi ich konkurencyjności. Poprawi się wizerunek miasta Ełk i Alytus oraz zwiększy potencjał turystyczny zarówno dla samych mieszkańców jak i turystów.

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Wartość projektu wynosi 929.407,50 Euro. Kwota dofinansowania to 789.996,36 Euro. Wkład własny miast jest następujący: Ełk – 86 590,69 Euro; Alytus – 52 820,45 Euro.

logo_lt-pl