Rozpoczęła się realizacja projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”

Data: 23 Września 2020
Rozpoczęła się realizacja projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”

zd Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy i Prostki oraz Powiatu Ełckiego.

Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów subregionu ełckiego poprzez stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Ełku, a następnie określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnych kierunków rozwoju.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia związków między jednostkami tego samego obszaru funkcjonalnego, koordynacji i wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących całej aglomeracji, a także do wsparcia partycypacji w podejmowaniu kluczowych decyzji w ramach aglomeracji.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza, diagnoza i delimitacja ełckiego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF), a następnie wyznaczone zostaną strategiczne obszary interwencji w ełckim MOF. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentów rozwojowych dla wyznaczonego obszaru: strategia rozwoju i plan operacyjny, koncepcja zagospodarowania przestrzennego, ocena oddziaływania na środowisko opracowanej strategii oraz dokumentacja techniczna dla wybranego przedsięwzięcia.

Wartość projektu to 982 500 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 884 250 zł (90%), a wkład własny wszystkich partnerów – 98 250 zł (10%). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2013 r. i potrwa do 31 marca 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

1_POPT_UE_EFRR_kolor