Zakończenie rewitalizacji Placu Jana Pawła II

Data: 22 Września 2020
Zakończenie rewitalizacji Placu Jana Pawła II

Dobiegła końca realizacja projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku"


Projekt był kompleksową inwestycją obejmującą swoim zakresem fragment śródmieścia położony pomiędzy ulicą Kościuszki, Wojska Polskiego i Kilińskiego w Ełku.

Celem projektu była poprawa estetyki i podniesienie jakości obszaru śródmieścia miasta Ełk poprzez rewitalizację fragmentu jego obszaru. Cel został osiągnięty poprzez:

- zrewitalizowanie Placu Jana Pawła II i fragment ulicy Wojska Polskiego o długości 0,19 km (projekt swoim zakresem objął powierzchnię wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej o łącznej powierzchni 9800 m2)

- przebudowanie mostu na Rzece Ełk (dotychczas most posiadał 2 pasy ruchu w przeciwnych kierunkach, w ramach przebudowy wykonano 4 pasy ruchu)

- przebudowanie istniejącego i zbudowanie nowego ciągu pieszego o długości 0,53 km, przebudowanie oświetlenia (31 lamp oświetleniowych) oraz kanalizacji deszczowej

- nasadzenie drzew i krzewów, ok. 2400 szt. roślin, głównie ozdobnych krzewów liściastych z domieszką iglastych, wykonanie trawników

- wykonanie 87 miejsc parkingowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych

- zmodernizowanie istniejącej fontanny (zmodernizowana została niecka fontanny, zmieniono technologię czerpania wody, obecnie woda jest pobierana z wodociągu miejskiego, a zużyta woda jest odprowadzania do kanalizacji sanitarnej, wcześniej woda była pobierana i odprowadzana do rzeki, po modernizacji powstało 5 obrazów wodnych z podświetleniami, obrazy są starowane komputerowo).

Zakres projektu obejmował również budowę sceny na Placu Jana Pawła II.

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.

Całkowita wartość projektu: 3 621 734,00 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 604 071,26 zł
Wkład Miasta Ełk: 2 017 662,74 zł
Termin realizacji projektu: 2009-2012 r.