Zbliża się ku końcowi inwestycja w Zespole Szkół Samorządowych.

Data: 20 Września 2020
Zbliża się ku końcowi inwestycja w Zespole Szkół Samorządowych.

Zszs

W wyniku realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” wymieniono żródło ciepła w szkole.

W ramach inwestycji wykonano prace:
  • zainstalowano dwa kotły na pallety (BioMatic250 firmy HERZ o mocy 250 kW, każdy z mocą regulowaną płynnie w zakresie od 30 do 100 proc. Mocy znamionowej kotła)
  • przebudowano pomieszczenia kotłowni wbudowanej i składu opału
  • wykonano wejście zewnętrzne do pomieszczenia kotłowni przy ścianie budynku (schody terenowe zewnętrzne)
  • wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne
  • wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej
  • wykonano instalację mechaniczną nawiewowo-wywiewną w sali gimnastycznej, szatniach, łazienkach oraz na zapleczu stołówki.

Budynek Zespołu Szkół Samorządowych jest usytuowany na osiedlu Zatorze, które nie jest podłączone do ciepłowni miejskiej. Wysokie koszty zmian źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii powodowały że w budynku Zespołu Szkół Samorządowych funkcjonowała kotłownia opalana piecami na koks. Brak docieplenia, mało wydajna instalacja grzewcza powodowały znaczne zużycie energii cieplnej. Lokalna sieć centralnego ogrzewania była wyeksploatowana. Działające w szkole instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej, piece, kominy i pomieszczenia kotłowni były w złym stanie technicznym.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynku szkoły jest z punktu widzenia gospodarki energetycznej i wpływu instalacji obiektu na środowisko rozwiązaniem racjonalnym i efektywnym. Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy jest tańsze niż produkcja energii w oparciu o kopaliny.

Projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2017 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 6 - „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 - „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł Energii”.

Całkowita wartość projektu: 1 516 141,00 zł

Wkład z Unii Europejskiej:1 188 664,40 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 327 476,60 zł

loga_RPO