Data: 23 Września 2020
Rozbudowa Techno-Parku w Ełku

tp2Rozbudowa Techno-Parku jest w trakcie realizacji i dotyczy budowy budynków, w których będą się znajdować: centrum badań i rozwoju, centrum logistyczno-usługowe, inkubator technologii, inkubator przedsiębiorczości wraz z zaawansowaną infrastrukturą do obsługi użytkowników Techno-Parku. Będzie to zespół budynków przestrzennie i funkcjonalnie tworzący spójną całość, lecz każdy z nich przeznaczony będzie do pełnienia innej funkcji.


Będzie to zespół budynków przestrzennie i funkcjonalnie tworzący spójną całość, lecz każdy z nich przeznaczony będzie do pełnienia innej funkcji. Zgodnie z projektem, dobrze zagospodarowany zostanie teren wchodzący w skład kompleksu Techno-Parku. Powstaną więc drogi wewnętrzne, parkingi (58 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodniki, place, ławki, trawniki, drzewa i krzewy. Zainstalowane zostaną też przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze elektroenergetyczne.

Wizualizacja powstających budynków:
tp1

Techno – Park w Ełku zapewni inwestorom doskonałe warunki do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju firm innowacyjnych i realizacji pomysłów opartych na nowoczesnych technologiach. Na razie nie ma jeszcze sprecyzowanych dziedzin w których będzie się specjalizować. Jesteśmy nastawieni sukces. W przyszłości planujemy pozyskanie dofinansowania na wyposażenie laboratorium, przeprowadzanie badań w Techno – Parku, szkolenia. Laboratorium zostanie utworzone pod konkretne potrzeby potencjalnego inwestora, który zgłosi takie zapotrzebowanie.

Domena Miejskiej Strefy Rozwoju „Techno-Park” w Ełku będzie wspieranie przedsiębiorstw o charakterze technologicznym na wszystkich etapach ich rozwoju wraz ze stymulowaniem procesów powstawania nowych firm tego typu poprzez inkubowanie.

Budowa Miejskiej Strefy Rozwoju „Techno-Park” w Ełku ma na celu stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności, o której mowa powyżej, w szczególności w zakresie wdrażania przez przedsiębiorców nowych technologii w dziedzinach takich jak: IT, elektroniczna i elektryczna, wzornictwo przemysłowe, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, technologie multimedialne, drzewna i innych wymagających specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej.

Miejska Strefa Rozwoju Techno-Park w Ełku będzie stanowiła w tym względzie ważny element regionalnego i lokalnego systemu innowacyjnego, który swoimi działaniami przyczyni się do realizacji priorytetów określonych w strategiach rozwoju regionu i miasta.

Projekt zostanie zrealizowany w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet 1 – Przedsiebiorczość, działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; poddziałanie 1.1.2 – Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Wartość projektu: 11 595 861,58 PLN

Dofinansowanie: 5 382 690,93 PLN

loga_RPO

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i budżetu Państwa