Miasto Ełk rozpoczyna realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku

Data: 21 Września 2020
Miasto Ełk rozpoczyna realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku

zd

Projekt jest kontynuacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa nr 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Nr działania 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 198 396,89 zł, w tym kwota dofinansowania – 3 568 637,35 zł.

 

Pomimo tego, iż wnioskodawcą jest Miasto Ełk zakresem rzeczowym zostaną objęte nie tylko miejskie jednostki organizacyjne, ale także powiatowe.

 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu umożliwi świadczenie usług sprawnej transmisji danych, obrazu i dźwięku. Sieć szerokopasmowa stanowić będzie strukturę teleinformatyczną niezależną od sieci operatorów publicznych działających na terenie miasta, do której przyłączone będą jednostki takie jak:  szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły średnie.

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba osób które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu – 4000 osób
  • Liczba osób które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu – w tym z terenów wiejskich – 20 osób
  • Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – 27 szt.
  • Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym jednostki publiczne – 27 szt.
  • Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym szkoły (bez szkół wyższych i dla dorosłych) – 12 szt.

 

Wskaźniki produktu:

  • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 9 km

 

Termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2013.


logo_nss_program_regionalny-1 UEEFRR_L-kolor-1