Ruszyły prace przy ulicy Krzemowej w Ełku

Data: 22 Września 2020
Ruszyły prace przy ulicy Krzemowej w Ełku

zd

W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca prac przy
ul. Krzemowej. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Po zakończeniu prac będzie to jeden z bardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.


Ulica Krzemowa położona jest w przemysłowej części miasta. Tereny, które zostaną uzbrojone w ramach realizacji projektu znajdują się na obszarze przemysłowym
w bezpośrednim sąsiedztwie  obwodnicy miasta oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

1. wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grysowej, regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych oraz dla włazów kanałowych kanalizacji deszczowej;

2. budowę nawierzchni bitumicznej jezdni ulic 03L i 04D, chodników, zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej;

3. budowę sieci kanalizacji deszczowej;

4. budowę separatora wraz z dojazdem;

5. budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

6. budowę sieci wodociągowej;

7. remont istniejącej sieci wodociągowej;

8. budowę sieci oświetlenia ulicznego;

9. wykonanie trawników w granicach pasa drogowego;

10. wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;

11. przebudowę kolidujących odcinków sieci uzbrojenia podziemnego.

 

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na koniec października 2011r..

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 2 454 523,35 zł. Z Unii Europejskiej Miasto Ełk otrzyma 2 084 992,61 zł, natomiast wkład własny miasta to 367 939,88 zł.
logo1