Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3

Data: 22 Września 2020
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3

zd

W chwili obecnej prowadzone są prace renowacyjne i nadbudowa kamienicy. Po zakończeniu prac będzie ona przekazana do użytku organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność non-profit na rzecz mieszkańców Ełku. Do dyspozycji  organizacji pozarządowych będzie 35 lokali użytkowych z sanitariatami.


W kamienicy zostały już wykonane:

- prace rozbiórkowe: ścianek działowych, podłóg, części przewodów i kominów wentylacyjnych, ścian szybu i stropów,

-demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,

-obniżenie poziomu posadzek w piwnicy,

- wykonanie ścian szybu windowego,

- przebudowa ścian konstrukcyjnych,

- wykonanie nowych stropów.

 

Obecnie są wykonywane prace:

- przebudowa klatek schodowych,

- wykonanie nowych ścianek działowych,

- wykonanie nowego zadaszenia,

- przemurowywanie kominów,

- wykonanie zasilania w energię elektryczną lokali z opomiarowaniem na korytarzach,

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

 

Prace renowacyjne zakończą się z dniem 8 lipca 2011 r.

W kwietniu b.r.  zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród zainteresowanych nową siedzibą organizacji pozarządowych. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o procedurę korzystania na preferencyjnych warunkach z miejskich lokali i budynków zawartych w Ełckiej Karcie Współpracy 2010-2016 (Uchwała Nr LXII/564/10 Rady Miasta Ełku z dnia 9 listopada 2010 r.). W celu przekazania lokali w kamienicy organizacjom pozarządowym Gmina Miasto Ełk będzie zawierała z najemcami umowy nieodpłatnego użyczenia lokali. Organizacje pozarządowe będą obciążane jedynie kosztami ponoszonymi bezpośrednio przez nie, np. udział w kosztach ogrzewania budynku, eksploatacji energii, wody itp.  

 

Oprócz lokali na siedziby poszczególnych organizacji i podmiotów, w kamienicy będzie wspólna  dla wszystkich najemców przestrzeń – salki szkoleniowe, w których prowadzona będzie działalność szkoleniowa, doradcza, konsultacyjna i integracyjna.

 

W kamienicy będzie miało siedzibę Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialne za współpracę samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym.

 

Prace renowacyjne są wykonywane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa nr 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 – Rewitalizacja miast.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 468 539,65 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 546 496,88 zł, natomiast wkład własny Miasta Ełk: 2 922 042,77 zł

 

W ramach projektu poprawił się stan techniczny Parku Solidarności (ta część projektu jest już zrealizowana). Przebudowano kanalizację teletechniczną pierwotną, wykonano nową nawierzchnię alejek, poprawa stanu pomników, nową sieć  oświetleniową oraz poprawił się stan drzew i krzewów.


logo1