Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Data: 19 Września 2020
Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 4.3.2 efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie można otrzymać na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również Odnawialnych Źródeł Energii OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;

d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

36 576 790,41 złotych (w tym 32 791 265,18 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 785 525,23 zł ze środków budżetu państwa).


Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych/