Nabór wniosków o dofinansowanie na usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem - projekt ZIT Ełk

Data: 23 Września 2020
Nabór wniosków o dofinansowanie na usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem - projekt ZIT Ełk

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.


Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (t.j. gmina wiejska Ełk i miasto Ełk), działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można pozyskać na działania związane ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/536/poddzialanie-1113-uslugi-skierowane-do-osob-wykluczonych-i-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-swiadczone-przez-podmioty-integracji-spolecznej-%E2%80%93-projekt-zit-elk