Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Ełku

Data: 19 Września 2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Ełku

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w Ełku 22 czerwca 2016 r.

22 czerwca 2016 r. w Ełku odbędzie się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością wydatkowania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz podmiotów spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą.

W ramach najbliższego posiedzenia m.in. zatwierdzane będą kryteria wyboru projektów z zakresu następujących osi RPO:
• „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur",
• „Cyfrowy region",
• „Efektywność energetyczna",
• „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów",
• „Kultura i dziedzictwo"
• „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych".

W spotkaniu będzie uczestniczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Miron Sycz, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, związków zawodowych, pracodawców, izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, innych związków samorządowych działających na terenie województwa, ministerstw i urzędów centralnych, a także dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podlegających Marszałkowi.