„Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Autor: Magdalena Sulżycka | Data: 22 Września 2020
„Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Miasto Ełk przystąpiło do realizacji projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus, który jest  Liderem projektu oraz  Verena.

Głównymi celami projektu jest wdrożenie transgranicznej inicjatywy wsparcia dużych rodzin (3+), opracowania Podręcznika Pracownika Socjalnego i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- wspólne szkolenia i wymiana pracowników socjalnych między Ełkiem i miastami Alytus i Verena,

- remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na potrzeby działań transgranicznych, w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności z niepełnosprawnością,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenie pomieszczeń MOPS na potrzeby projektu,

- opracowanie i wdrożenie programu wsparcia dużych rodzin (3+), a tym samym stworzenie rodzinom możliwości korzystania ze zniżek na terenie wszystkich miast realizujących projekt,

- opracowanie programu opieki socjalnej i zdrowotnej oraz stworzenie sieci wsparcia poprzez warsztaty psychoedukacyjne oraz treningi umiejętności wychowawczych i społecznych, szkolenie  aktywizacyjne, a także trening umiejętności społecznej dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

- festyny integracyjne dla rodzin z Ełku oraz miast litewskich.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)