Rozpoczęcie projektu „Teraz czas na zmiany”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 18 Września 2020
Rozpoczęcie projektu „Teraz czas na zmiany”

Rozpoczęła się realizacja projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Lider projektu: Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie

Partner: Miasto Ełk

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu: 3 140 402, 49 zł

  • Dofinansowanie: 2 669 342, 09 zł
  • Wkład własny Beneficjentów: 471 060, 40 zł

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę czterech ełckich podwórek:

  • teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18,
  • teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1,
  • teren przy ul. Gizewiusza 4-8,
  • teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9.

W ramach zadania zostanie zatrudnionych 8 streetworkerów. Zadaniem zespołu streetworkerów będzie dotarcie do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, które pozwolą na wzajemne poznanie się i realizację wspólnych działań.

Zostaną przeprowadzone szkolenia dla kandydatów na streetworkerów. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzony trening interpersonalny 5-dniowy w Ełku dla polskich i litewskich uczestników, a następnie sesje treningowe (6 sesji treningowych: 3-Ełk, 3-Alytus).

Efektem działań będzie realizacja 4 mini projektów na ełckich podwórkach, które zaprezentują poszczególne grupy „podwórkowe". W ramach projektu przewidziane są również fundusze na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez korzystanie z odpłatnych form rozrywki np. basen, lub kino. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty, narzędzia do mini projektów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy przetrwania, spływ kajakowy dla dzieci
i młodzieży w Ełku i Alytusie (ok. 60 uczestników) oraz specjalistyczny kurs pierwszej pomocy medycznej (40 uczestników).

Działaniem podsumowującym projekt będzie organizacja konferencji, na której zostaną zaprezentowane mini projekty przygotowane przez uczestników projektu.

Ponieważ streetworking nie jest pracą łatwą, działania pedagogów i animatorów wspierać będą tzw. superwizje, które pozwolą zwiększyć efektywność prowadzonych działań.

Wszystkie działania zostaną uwiecznione w postaci zdjęć i filmów, które na etapie końcowym projektu posłużą do opracowania folderów i filmu dokumentujących działania projektowe.

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

  • Kwota dofinasowania: 1 874 520, 27 zł
  • Wkład własny: 330 797, 71 zł

Całkowita wartość projektu po stronie Alytusa: 935 084, 514 zł

  • Kwota dofinasowania: 794 821, 82 zł
  • Wkład własny: 140 262, 61 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2018 r.