Spotkanie zespołu projektowego w partnerskim mieście Alytus

Data: 18 Września 2020
Spotkanie zespołu projektowego w partnerskim mieście Alytus

12 kwietnia br. w Centrum Usług Społecznych Alytus odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu „Teraz czas na zmiany”.

Na spotkaniu omówiono zrealizowane od 1 stycznia 2017 r. działania zaplanowane do realizacji oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane
w ramach projektu: trening interpersonalny, sesje treningowe, obozy przetrwania w Ełku
i Alytusie.

W najbliższym czasie zostanie również ogłoszony przetarg na modernizację 4 ełckich podwórek: przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1,
ul. Gizewiusza 4-8, ul. Wojska Polskiego 7 – 9.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu: 3 140 402, 49 zł

  • Dofinansowanie: 2 669 342, 09 zł
  • Wkład własny Beneficjentów: 471 060, 40 zł