Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu

Data: 19 Września 2020
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu


W dniu 18 maja 2017 r. w Alytusie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami z Alytusa poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg VA Litwa-Polska.

Projekt „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” zostanie złożony w ramach Celu
9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Wizyta miała na celu podpisanie porozumienia partnerskiego oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”. Głównymi działaniami w projekcie jest wyposażenie dwóch sal językowych (język angielski) w Szkole Podstawowej  nr 2 w Ełku, organizacja treningu dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich, zajęcia językowe w SP2
w Ełku, obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem, wizyta studyjna dzieci litewskich w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku, festiwal dla dzieci na Litwie, wizyta studyjna na Litwie.

W okresie 2014 – 2020 głównym celem programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.