Data: 23 Września 2020
Drugie spotkanie zespołu projektowego


11 czerwca br. w Ełku odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska „Teraz czas na zmiany”

W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację dwóch projektów „Teraz czas na zmiany” oraz „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”.

Podczas spotkania ustalono daty następnych spotkań partnerów. Zaplanowano także daty kolejnych wydarzeń planowanych do realizacji oraz omówiono zakres pracy streetworkerów.

Od 1 czerwca do grudnia br. dwuosobowe zespoły będą organizować czas wolny, rozwijać zainteresowania i wspierać w rozwoju dzieci i młodzież z 4 ełckich podwórek:

- teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18,

- teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1,

- teren przy ul. Gizewiusza 4-8,

- teren przy ul. ul. Wojska Polskiego 7 – 9.


Streetworkerzy, którzy pokazują młodym ludziom jak można spędzać wolny czas, jak radzić sobie z problemami, jak uniknąć znalezienia się na społecznym marginesie, to ludzie, dla których zawód jest również powołaniem.

 

Projekt zakończy się konferencją, na której zostanie przedstawiony film dokumentujący pracę ełckich streetworkerów.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu: 3 140 402, 49 zł

  • Dofinansowanie: 2 669 342, 09 zł
  • Wkład własny Beneficjentów: 471 060, 40 zł