Spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Data: 21 Września 2020
Spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”


Dnia 11 czerwca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Ełku, Alytus i Varena, miast realizujących projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono realizację zadań w ramach projektu. Przedstawiono plan wspólnej wizyty studyjnej pracowników socjalnych, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r . w Alytus na Litwie. Rozmawiano także o wspólnym szkoleniu pracowników socjalnych, które odbędzie się w Ełku w dniach 19-20.07.2017. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)