Wizyty studyjne pracowników socjalnych na Litwie

Data: 20 Września 2020
Wizyty studyjne pracowników socjalnych na LitwiePracownicy socjalni z Ełku wzięli udział w wizycie studyjnej w litewskim mieście Alytus.

 

W dniach 29-30 czerwca w Alytus odbyła się wizyta studyjna pracowników socjalnych z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena, które wspólnie realizują projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.

Wizyta studyjna była okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w pomocy społecznej. Pracownicy socjalni odwiedzili instytucje społeczne i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną w Alytus.

Podczas wizyty uczestnicy aktywnie pracowali także nad „Podręcznikiem pracownika socjalnego”, który zostanie wydany w ramach projektu.

Pracownicy socjalni codziennie zmagają się z wieloma problemami, udzielają pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym, stawiają czoła wyzwaniom, pokonują trudności i pomagają rozwiązać konflikty. Stykają się z ludzkimi dramatami a przez to narażeni są szczególnie na stres i wypalenie zawodowe.

W ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” zaplanowano szereg działań, które mają pomóc im w wykonywaniu codziennych obowiązków, a tym samym sprawniej wpływać na pracę z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Odbywają się wspólne szkolenia i wizyty studyjne, w których uczestniczą pracownicy socjalni z miast partnerskich.

Kolejne wizyta studyjna będzie miała miejsce w dniach w dniach 27-28 września 2017 r. w Ełku. 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)