Wspólne szkolenie pracowników socjalnych w Ełku

Data: 20 Września 2020
Wspólne szkolenie pracowników socjalnych w Ełku

W dniach 19-20 lipca odbyło się już drugie wspólne szkolenie pracowników socjalnych z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena.

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach Program Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020 przez miasta partnerskie Ełk oraz Alytus i Varena.

Oprócz wspólnych szkoleń w ramach projektu odbywają się także wizyty studyjne w miastach partnerskich. Działania te mają na celu wymianę doświadczeń, poznanie nowych praktyk i rozwiązań w pomocy społecznej. Ma to wpłynąć na wzrost kompetencji pracowników socjalnych oraz na usprawnienie ich pracy .

 

Podczas szkolenia w Ełku omawiano następujące tematy:

- Rozwój usług społecznych: socjalnych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie tj: osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, osób bezdomnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, metodą projektową.

- Zapobieganie ryzyku ubóstwa i wykluczenia społecznego.

- Skuteczna komunikacja interpersonalna.

- Interwencja Kryzysowa - w zakresie kontaktu, relacji oraz pracy z trudnym klientem.

- Model współpracy na rzecz osób wykluczonych społecznie - osób bezdomnych.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)