Miasto Ełk pozyskało środki UE na nowe oddziały przedszkolne w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”.

Data: 22 Września 2020
Miasto Ełk pozyskało środki UE na nowe oddziały przedszkolne w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełk poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym wśród dzieci z terenu miasta Ełku poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego na terenie miasta Ełku w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”.

Oddziały te będą realizować edukacyjną podstawę programową oraz zapewnią warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Planowane efekty:

1. Utworzenie 70 nowych miejsc edukacji przedszkolnej – modernizacja oraz doposażenie Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka”

2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 70 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych
w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”

3. Współpraca nauczycieli z rodzicami - organizacja warsztatów dla rodziców: zdrowe żywienie, warsztaty artystyczne, warsztaty nt. poprawnego mówienia).

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Wartość projektu: 828 660,52 PLN

Wartość dofinansowania: 704 361,44 PLN

Okres realizacji: 10.04.2017 - 31.08.2018