Delegacja przedstawicieli Okręgu Ozierskiego w Ełku

Autor: Paulina Omilianowicz | Data: 22 Września 2020
Delegacja przedstawicieli Okręgu Ozierskiego w Ełku

19 października Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przywitał liczną delegację z Okręgu Ozierskiego, w następującym składzie:

Pani Natalja Makreckaja - Starosta Okręgu Ozierskiego,
Pan Pavel Elizarov - Specjalista ds. współpracy międzynarodowej,
Pani Larisa Beliaewa - Zastępca Ministra Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego,
Pan Michail Korabliow - Dyrektor Szpitala w Oziersku,
Pan Wladimir Kiselew - Zastępca Dyrektora Szpitala w Oziersku,
Pan Andrej Elizarow - przedsiębiorca z branży turystycznej.

Uczestnicy wizyty omawiali możliwości współpracy Ełku i Ozierska w zakresie wspierania inwestycji, które przyczynią się do rozwoju miast partnerskich. Przedstawiciele Ełku i Ozierska rozmawiali o realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu energooszczędności, promocji walorów turystycznych obu regionów oraz polityki społecznej. Goście z Ozierska odwiedzili miejsce realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, halę sportowo-widowiskowa przy ul. Św. M. M. Kolbego 11 oraz szpital „Pro-Medica” przy ulicy Baranki 24 w Ełku.

Nabór wniosków w programie Polska-Rosja 2014-2020 zaplanowany został na koniec IV kwartału 2017 r.
Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować
co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne Programu
Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.


http://www.plru.eu/pl/